Souhlas se zpracováním osobních údajůSouhlas s poskytnutím osobních údajů

(verze 1.0)

 

Správce a zpracovatel osobních údajů

Správcem osobních údajů je: Bioplants, s.r.o., se sídlem Brno, Špitálka 70/16,
602 00, IČO: 26306476, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42495. Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

 

1                    Text souhlasu

Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky

ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018,

souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

 

2                    Jaké údaje budou zpracovány

- Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,

- IČO, DIČ

- Fakturační adresa (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) a dodací adresa (je-li odlišná

  od fakturační adresy)

- E-mailová adresa,

- Telefonní číslo,

- IP adresa,

- Cookies,

 

3                    K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

3.1              Osobní údaje, kterými jsou:

- Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,

- Fakturační adresa (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) a dodací adresa (je-li odlišná

   od fakturační adresy)

- E-mailová adresa,

- Telefonní číslo,

- IP adresa,

- Cookies,

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

- pro uzavření obchodní smlouvy,

- pro zasílání upozornění a oznámení týkajících se obchodního případu,

- pro poskytnutí třetím osobám, kterými jsou:

-          Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČO: 61329266 - pro logistické účely,

-          PPL CZ s.r.o., IČO: 25194798 - pro logistické účely,

-          Česká pošta, s.p., IČO: 47114983 -  pro logistické účely,

-          Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306 - pro logistické účely,

-          Poskytovatel služby Google Analytics, Google AdWords provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA

           94043, USA – pro účely sledování uživatelských trendů a vzorců chování,

-          ZEWLING s.r.o., IČO:  28426061 – pro účely zpracování účetnictví

 

4                    Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje nejdéle po dobu 10 let od konce zdaňovacího období z titulu právní povinnosti, kterou ukládají zákon o účetnictví a zákon o dani z přidané hodnoty. 

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

 

5                    Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).

Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat osobně na adrese Špitálka 70/16,  Brno 602 00  nebo odesláním e-mailu na adresu info@bioplants.cz.

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

 

6                    Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.